پیام مدیر:

فرم قرارداد:

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن می رساند به استناد نامه شماره 7/505/95/7225/پ مورخ 1395/4/9  معاونت غذا و دارو ، از این پس هنگام صدور و یا تمدید پروانه مسئول فنی تکمیل و تحویل فرم قرارداد تیپ در چهار نسخه با مهر و امضاء تأیید انجمن الزامی می باشد.

 

ادامه مطلب

Go to top